Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

 

Modificacions en base al Reial decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social

 

1.- A l’any 2013, les bases de cotització per contingències comuns i professionals es determinaran segons la següent taula: (passen de 16 a 8 trams)

 

Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries -€/mes

Base de cotització -€/mes

1.

Fins 172,05

147,86

2.

Des de 172,06 fins 268,80

244,62

3.

Des de 268,81 fins 365,60

341,40

4.

Des de 365,61 fins 462,40

438,17

5.

Des de 462,41 fins 559,10

534,95

6.

Des de 559,11 fins 655,90

631,73

7.

Des de 655,91 fins 753,00

753,00

8.

Des de 753,01

790,65

 

2.- Definició d’empresari:

 

El titular de la llar familiar, ja ho sigui efectivament o com a simple titular del domicili o lloc de residència on es duguin a terme els serveis domèstics.

 

Quan aquesta prestació de serveis la facin dues o més persones que sense constituir una família ni una persona jurídica convisquin en el mateix habitatge, assumirà la condició de titular de la llar familiar la persona que ostenti la titularitat de lhabitatge que habiti o la que assumeixi la representació de tals persones, podent recaure de forma successiva a cadascuna.

 

3.- Obligacions en matèria dafiliació, alta, baixa i variacions de dades. Sestableix que per als empleats de llar que treballin menys de 60 hores mensuals per casa, els ocupadors (persones que ofereixen la feina) podran acordar entre ells que lobligació en matèria dafiliació, altes i baixes sigui de lempleat de la llar. En tal cas, els mateixos empleats podran triar lentitat gestora o col·laboradora que els cobreixi les contingències professionals, tret que la persona que dóna locupació tingui més empleats de la llar, i en aquest cas serà locupador qui triï lentitat.

 

En els supòsits dempleats de la llar que treballin menys de 60 hores mensuals per ocupador, amb qui shagi acordat que les obligacions denquadrament recaiguin sobre lempleat de la llar:

 

- Lobligació de cotitzar és de lempleat de la llar, tant de laportació pròpia com la corresponent a locupador per contingències comunes i professionals.

 

- La responsabilitat per incompliment de cotització és de lempleat de la llar i subsidiària de locupador, tret que acreditin haver lliurat les aportacions i quotes al seu càrrec a lempleat de la llar.


- En les situacions dincapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant lembaràs i risc durant la lactància natural, lentitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social, a la qual correspongui el pagament del respectiu subsidi, descomptarà daquest limport del total de la cotització a la Seguretat Social que procedeixi en aquestes situacions; o sigui, tant la quota obrera com lempresarial.

 

4.- Estableix lobligació dingressar les cotitzacions per mitjà del sistema de domiciliació a compte, oberta en una entitat financera autoritzada per actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social.

 

El canvi de compte prendrà efectes el mateix mes que es comuniqui, si es comunica abans del dia 11, i el mes sobre si és amb posterioritat (entre el dia 11 i lúltim del mes).

 

5.- Bonificacions

 

En els casos dempleats de la llar que treballin menys de 60 hores mensuals per ocupador que assumeixen les obligacions en matèria denquadrament i cotització no seran aplicables les bonificacions de Seguretat Social (20% quan sha donat dalta a la Seguretat Social sense constar anteriorment o 45% en ocupadors de família nombrosa).

Resum en format PDF de les modificacions sobre empleats de la llar
Empleats de la llar.pdf
Documento Adobe Acrobat [107.4 KB]