PROJECTE DE LLEI PER DINAMITZAR EL MERCAT DE LLOGUER (MODIFICACIO LLEI D'ARRENDAMENTS)

 

 

El 24 d'agost es va aprovar un Projecte de Llei que modificarà la Llei d'Arrendaments Urbans, essent les següents les principals novetats:

 

1.- Es prioritza la llibertat de pactes entre les parts (renuncia dret d'adquisició preferent, pactes sobre actualització de la renda, millores llogater aplicables al pagament del lloguer,...)

 

2.- La durada mínima del lloguer de vivenda es redueix de 5 a 3 anys. La pròrroga posterior a aquests tres anys es redueix de 3 a 1 any.

 

3.- Possibilitat de recuperar la vivenda pel propietari o familiar, sense constar expressament al contracte, amb la condició de que es preavisi amb dos mesos d'antelació

 

4.- Llogater podrà rescindir sense indemnització si preavisa amb un mes d'antelació. No obstant es permetrà a les parts negociar en le contracte la indemnització per desistiment

 

5.- Es podrà inscriure el lloguer voluntàriament al Registre de la Propietat, per major garantia del llogater en cas de venda, embargament, ...

 

6.-S'agilitza el procediment judicial de desnonament per impagament.

 

7.- Bonificació fiscal del 85% en el Impost sobre Societats per les rendes dels lloguer.