Información especial. Enlace a (clicar) :

 

COVID-19 CORONAVIRUS

 

COMUNICACIO AMB GESTORIA:

 

 llinares@gestores.net

 

Horari atenció telefònica: 9 a 13 y 15.30 a 18 hores

93 710 53 42

 

Entrega i recepció de documentació: 9 a 13 y 15.30 a 18 hores

 

NOVES AJUDES 2021

 

Us informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per la COVID-19. Es destinaran un total de 618 milions d’euros de gener a març.

Els receptors d’aquestes ajudes seran majoritàriament:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingresos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)
 • Els sectors més afectats per les restriccions i mesures de contenció de la pandemia.

El pla conté quatre línies:

 

1. La reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes

 • L’ajut serà novament de 2.000 euros per treballador autònom.
 • El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix que al desembre: a partir del registre a una nova base de dades de treballadors autònoms. Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.

2. Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO

 • Nova línia d’ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.
 • L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros però aquesta qüestió s’acabarà de concretar amb els agents socials.

3. Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO

 • Dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot prioritzant els sectors més afectats.

4. Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

 • S’hi podran acollir les empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.
 • L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
 • Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció.  

 

 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS

 

 

Real Decreto-ley 24/2020:

 

1.- A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el RETA y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social:

 

            . del 100 % de las cotizaciones del mes de julio,

            . del 50 % de las cotizaciones del mes de agosto,  

            . del 25 % de las cotizaciones del mes de septiembre.

 

Esta exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

 

2.- Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, podrán solicitar la prestación por cese de actividad ordinaria siempre que se cumplan determinados requisitos, y será compatible con la actividad del autónomo.

 

El reconocimiento de la prestación se llevará a cabo con carácter provisional por las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de la Marina, con efectos de 01/07/2020 si se solicita antes del 15/07/2020, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31/01/2021.

 

Para acceder a la prestación por cese es necesario que concurran los requisitos:

 

a) Estar afiliados y en alta en el RETA..

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad (12 meses).

d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

f) Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del 2019, y obtener durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos inferiores a 5.818,75 euros.

 

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30/09/2020

 

Los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo deberán emitir una declaración responsable para acreditar, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.

 

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. La mutua colaboradora abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna.

 

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de esta prestación podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31/08/2020, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación. Podrá devolverla por iniciativa propia, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos o la caída de la facturación superarán los umbrales.

A la nostra Gestoria trobarà el millor assessorament professional per a totes les seves consultes fiscals, mercantils, laborals i comptables. Els sòlids coneixements dels nostres experts amb el nostre esperit de compromís, així com una llarga experiència en assessorament empresarial i personal ens permeten atendre'l amb absoluta confiança en qualsevol feina empresarial o personal. Valorem molt especialment oferir un assessorament personalitzat als nostres clients basat en una absoluta confiança mútua.

¿Qui som?

La nostra plantilla està formada per un equip de professionals amb una llarga experiència al sector de la assessoria a empreses i particulars.

El nostre equip

Serveis

Oferim assessorament fiscal, laboral, comptable, mercantil, successori, ...

Serveis