La presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l'exercici 2016 es podrà realitzar entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de març de 2017

 

Els obligats tributaris (les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol,…) hauran de subministrar a l'Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

 

a) Informació sobre els comptes situats a l'estranger oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris o en les quals figurin com autoritzats o d'alguna altra forma ostentin poder de disposició.

 

b) Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d'entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials, que tot i no tenir personalitat jurídica puguin actuar en el tràfic jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l'estranger ,així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d'un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l'estranger.

 

c) Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l'estranger.


Aquestes obligacions s'estendran a els que tinguin la consideració de titulars reals d'acord amb l'art.4.2 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 

La normativa estableix un règim d'infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’ incompliment d'aquestes obligacions d'informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d'informació seria de 10.000 €.


A més, estableix una sanció pecuniària proporcional del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats, que tenen causa en els incompliments relatius a aquesta obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger.

 

Qui ja hagués fet la delaració del model 720 els anys anteriors només haurà de tornar-la a fer si hi ha hagut modificacions (superiors a 20.000 euros)

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.