InmoblesCOMPRAVENDA D’IMMOBLES

 

  • Estudi i preparació contracte privat de compravenda d’immobles
  • Assistència a Notaria escriptura de compravenda
  • Estudi, confecció i pagament impost de transmissions patrimonials M-600
  • Autoliquidació de plusvàlues
  • Alta o canvi de nom del IBI
  • Estudi i preparació contracte privat de permutes d’immobles

 

CONSTITUCIO COMUNITAT PROPIETARIS

 

  • Sol·licitud de legalització Llibre d'Actes
  • Estudi i preparació dels Estatuts de la Comunitat

Confecció de l’acta de constitució

Obtenció del NIF

  • Assistència a la primera Assemblea Constituent