Assessorament Laboral


NOMINES I TC's

 

 • Confecció de nòmines

                    mensuals

                    pagues extres

                    bestretes (setmanal, quinzenal)

 

 

ALTES, BAIXES EMPRESES I TREBALLADORS

 

 • Confecció i presentació d’altes, baixes o canvi de domicili d’empresa

                    Alta (inclòs A.T., I.L.T.) TA 6

                    Baixa TA 6

                    Trasllat o canvi de domicili

                    Reactivació d’empreses TA 7

                    Sol·licitud de nou C.C.C. TA 7

 • Autorització obertura centre de treball
 • Llibre de Visites (no inclòs desplaçament)
 • Confecció i presentació d’altes, baixes de treballadors

                    Alta

                    Baixa (sense quitança)

                    Quitança

 • Confecció de contractes de treball

                    Contractes de treball

                    Contractes amb dret de bonificació

                    Contractes de formació

                    Pròrrogues de contractes

 • Malalties i/o accidents

                    Comunicats d’accident laboral

                    Comunicat de baixa/alta/confirmació malaltia

                    Cobrança per maternitat

 • Liquidacions i ajornaments

                    Liquidacions de la Fundació Laboral de la Construcció (FLC)

                    Liquidacions d’altres Comptes de Cotització                                                     (administradors,vacances,centres)

                    Liquidacions de quotes obreres TC2 - TC1

                    Liquidacions de quotes empresa TC2 - TC1

 • Sol·licitud ajornament

                    Ordinari

                    Extraordinari

                    Confecció de TCs

 • Prestacions

                    Expedient jubilació

                    Expedient d’invalidesa

                    Expedient viduïtat o orfandat

                    Expedient auxili per defunció

 • Inspeccions de Treball

                    Preparació de documentació .

                    Compareixença davant de la inspecció

 • Recursos i sancions

  

TREBALLADORS AUTONOMS

 

 • Règim Especial d’autònoms
 • Alta o baixa al Règim Especial d’autònoms
 • Canvis de base en Règim Especial d’autònoms
 • Sol·licitud de prestacions Incapacitat Transitòria
 • Sol·licitud de conveni especial

 

 

TREBALLADORS DE LA LLAR

 

 • Confecció i presentació d’altes, baixes de treballadors

                    Alta servei exclusiu

                    Baixa servei exclusiu

                    Alta servei temps parcial

                    Baixa servei temps parcial

 • De la gestió d’alta del cap de família
 • Alta del cap de família i obtenció del codi de cotització

 

 

REPRESENTANTS DE COMERÇ

 

 • Confecció i presentació d’altes

                    Alta al regim especial d’autònoms

                    Confecció de contracte de representació

                    Baixa

 

 

ACOMIADAMENTS i CONCILIACIONS

 

 • Expedient d’acomiadament individual

                    Càlcul de la indemnització

                    Carta d’acomiadament

                    Negociacions prèvies. Per hora

                    Assistència al CMAC

 • Expedient de Regulació d’ocupació .
 • Interposició demanda de conciliació

 

 DIVERSOS

 

 • Retirar documents d’assistència sanitària desplaçats a l’estranger
 • Certificació d’estar al corrent de pagament (empresaris)
 • Certificació d’estar al corrent de pagament (autònoms)
 • Certificació negativa d’empresa