Assessorament fiscal

 

 

DECLARACIONS CENSALS I INFORMATIVES

 

 • Alta declaració censal
 • Modificació declaració censal (domicili,renuncies,etc)
 • Baixa declaració censal
 • Duplicat NIF
 • Modificació dades particulars Mod. 030
 • Altes, Baixes o modificació IAE Mod. 036
 • Estudi i presentació opcions EOS
 • Certificat d’estar al corrent de pagament Mod. 01
 • Certificat d’estar al corrent de pagament (Contractistes) Mod. 01C

 

 

RETENCIONS A COMPTE DE L'IRPF I IMPOST SOCIETATS

 

 • Declaracions sobre retencions treball personal Mod. 110 - 111
 • Resum anual sobre retencions de treball personal Mod. 190
 • Declaracions periòdiques rendes de capital mobiliari immobiliari Mod. 123 - 115
 • Resum anual sobre rendes de capital Mod. 193-180

 

 

PAGAMENTS PERIODICS

 

 • Impost sobre valor afegit Mod. 303-310
 • IVA intracomunitari Mod 309
 • IVA locals de lloguer Mod 303
 • Resum anual IVA Mod 390-392
 • Resum anual IVA locals de lloguer Mod 390
 • Pagaments fraccionats a compte IRPF Mod. 130-131
 • Declaració anual d’ingressos i pagaments Mod 347
 • Declaració recapitulativa Mod 349
 • Declaració informativa d’entitats en atribució de rendes Mod 184
 • Declaració informativa de donatius i altres Mod 182
 • INTRASTAT
 • Declaració mensual Impost valor afegit Mod. 340

 

 

IMPOST RENDA i PATRIMONI

 

 • Estudi, tramitació i presentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques
 • Assessorament sobre esborrany de l'AEAT
 • Canvi de domicili contribuent
 • Complementació i pagament segon termini. Mod. 102
 • Estudi d’inversions, informes o d’altres

 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

 • Estudi, preparació i presentació declaració anual Mod. 201
 • Formalització i presentació declaració pagament a compte Mod. 202

 

 

 

ALTRES ACTUACIONS

 

 • Sol·licitud d’ajornaments i/o fraccionaments
 • Sol·licitud devolució aval
 • Reclamacions economicoadministratives
 • Atenció requeriments de gestió
 • Atenció requeriments de gestió mòduls
 • Presentacions telemàtiques alienes al despatx
 • Confecció i presentació de recurs de reposició
 • Confecció i presentació del recurs d’alçada
 • Devolució d’ingressos indeguts

 

 

INSPECCIONS

 

 • Estudi i preparació de documents
  • Societats
  • Empresaris i professionals
  • Persones físiques