Dret Mercantil

 

 

CONSTITUCIO DE SOCIETATS

 

 • Constitució de Societat Civil Particular

           Estudi i confecció dels estatuts de la societat

           Impost Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

           Presentació Oficina Liquidadora Generalitat

           Obtenció del NIF de la societat

 • Constitució de Comunitat de bens

           Estudi i confecció dels estatuts de la societat

           Impost Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

           Presentació Oficina Liquidadora Generalitat

           Obtenció del NIF de la societat

 • Constitució de Societat Anònima o Limitada

           Sol·licitud certificat denominació social

           Estudi i confecció dels estatuts de la societat

           Impost Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

           Presentació Oficina Liquidadora Generalitat

           Obtenció del NIF de la societat

 • Constitució de Societat Cooperativa Catalana Limitada

            Sol·licitud certificat denominació social

            Estudi i confecció dels estatuts de la societat

            Impost Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

            Presentació Oficina Liquidadora Generalitat

            Obtenció del NIF de la societat

 • Assistència a Notaria

 

VARIACIONS ESTATUTARIES

 

 • Canvi de domicili social (societats mercantils o cooperatives)

           Estudi i confecció de l’acta extraordinària

           Variació de dades del NIF de la societat

 •  Cessament i nomenament d’administradors

           Estudi i confecció de l’acta extraordinària

           Variació de dades del NIF de la societat

 • Modificació i/o ampliació de l’objecte social

           Estudi i confecció de l’acta extraordinària

           Publicació d’anuncis oficials a dos diaris

 • Compravenda de participacions o accions

           Estudi i confecció de l’acta extraordinària

           Impost Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

           Sol·licitud d’exempció de IAJDYTP en determinades transmissions

           Variació de dades del NIF de la societat

 • Assistència a Notaria

  

GESTIO D’ESCRIPTURES ALS REGISTRES MERCANTILS

 

ALTRES GESTIONS ALS REGISTRES MERCANTILS

 

 • Legalització de Libres d'Actes i de Socis

           Inscripció d’acords de l’assemblea de Cooperatives

           Legitimació notarial de signatures President i/o Secretari

           Obtenció de notes informatives Per unitat

 • Legalització de llibres en el Registre Mercantil o Cooperatives
 • Presentació de sol·licitud de nomenaments d’auditors o pèrits

  

DIPOSIT DE COMPTES ALS REGISTRES MERCANTILS o de COOPERATIVES

 

 •  Confecció de comptes anuals

           Confecció de l’acta de la Junta Ordinària aprovació de comptes

           Legitimació notarial de signatures President i/o Secretari

           Confecció de Memòria anual

           Confecció de Balanços anuals

           Confecció del informe de Gestió

           Confecció de variacions d’accions pròpies

           Presentació del Dipòsit al registre mercantil o cooperatives