Administració municipal

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS

 • Tramitació de llicències d’obres de construcció, ampliació, reforma, demolició i en general, obres majors per les quals cal l’oportú projecte facultatiu.
 • Gestionar llicències d’obres menors

 

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS DE LEGALITZACIÓ i TRASPASSOS ESTABLIMENTS

 • Informes previs en les oficines municipals per a l’emplaçament d’activitats
 • Formalització i presentació d’expedient de legalització d’activitats
 • Formalització i presentació d’expedient de traspàs d’activitats
 • Sol·licitud de permisos municipals per a "Us de vorera amb gual
 • Sol·licitud de permisos municipals per rètols
 • Sol·licituds de bonificació tributs
 • Instancia demanant permisos diversos al Ajuntament
 • Tramitació d’un expedient de baixa de tributs municipals

 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

 • Alta d’una finca urbana
 • Alta finques rústiques 
 • Recursos al cadastre
 • Instancia de certificació gràfica i descriptiva del cadastre
 • Obtenció de duplicats de rebuts en oficines de recaptació i/o pagament de tributs

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY (PLUSVALUA)