Campanya Renda i Patrimoni 2018

Els hi recordem que des del proper dia 2 d’abril s’inicia la campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda  i de l'Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2017, que finalitzarà el 1 de juliol.

 

A fi i efectes de confeccionar la corresponent declaració preguem ens aportin la següent documentació:

 

  • Variacions de la seva situació familiar (estat civil, fills, domicili, etc.).
  • Certificats de treball i pensions
  • Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) (antiga Contribució)
  • Certificacions Bancàries
  • Operacions a Borsa
  • Documentació acreditativa dels pagaments realitzats per adquisició o rehabilitació de vivenda, dipòsits a comptes vivenda, fons i Plans de Pensions Interès Cultural.
  • Donatius efectuats. Especialment a Fundacions o Associacions d’interès Públic, Creu Roja, …
  • En cas de compra o venda d’immobles, aportar les escriptures de compra i/o venda, així com els justificants de totes les despeses realitzades i, en el seu cas, la plusvàlua municipal.
  • En cas que la seva vivenda sigui de lloguer, aportar rebuts pagats durant l’exercici 2018

A partir del dia 22 de març es podrà demanar hora per la confecció de la declaració.

 

Quedem a al seva disposició pels següents mitjans de contacte