CIRCULAR INFORMATIVA

IMPOST SOBRE LA RENDA 2012

 

Els hi recordem que des del proper dia 24 d’abril s’inicia la campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2012, que finalitzarà el 1 de juliol.

 

A fi i efectes de confeccionar la corresponent declaració preguem ens aportin la següent documentació:

 

  • Variacions de la seva situació familiar (estat civil, fills, domicili, etc.).
  • Certificats de treball i pensions
  • Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) (antiga Contribució)
  • Certificacions Bancàries
  • Operacions a Borsa
  • Documentació acreditativa dels pagaments realitzats per adquisició o rehabilitació de vivenda, dipòsits a comptes vivenda, fons i Plans de Pensions Interès Cultural.
  • Donatius efectuats. Especialment a Fundacions o Associacions d’interès Públic, Creu Roja, …
  • En cas de compra o venda d’immobles, aportar les escriptures de compra i/o venda, així com els justificants de totes les despeses realitzades.
  • En cas que la seva vivenda sigui de lloguer, aportar rebuts pagats durant l’exercici 2012

 

Quedant a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte, els saludem atentament.